ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំនាក់ទំនងមណ្ឌល

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ៈ មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្តកែប

អាសយដ្ឋានៈ ស្ថិតក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តកែប ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 92/11 / 860 888   |   អ៊ីមែល: info@kep.ncdd.gov.kh   |  គេហទំព័រ: www.kep.ncdd.gov.kh

សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកនីមួយៗដូចខាងក្រោម៖

ថ្នាក់ខេត្ត

តួនាទីគោត្តនាម នាមលេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល
ប្រធានមណ្ឌលឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ011 860 888
ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ខេត្តលោកស្រី ឯម សុខុម012 729 854
ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ខេត្តលោក គាត សារ៉ាត017 754 745
បុគ្គលិកព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់ខេត្តលោក សេង តាង012 288 722sengtang@kep.ncdd.gov.kh
ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ក្រុងលោក ទិត សៅវន្នី
ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ស្រុកលោក ស្រី សុធីម

ប្រសិនបើលោក អ្នកមានមតិយោបល់ ឬសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹង មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្តកែប សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ info@kep.ncdd.gov.kh

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្តកែប © ឆ្នាំ២០១៧