ព័ត៌មានថ្មីៗ
photo_2017-05-29_16-34-28

ព័ត៌មានថ្មីៗ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយ នីតិវិធីនានា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយ នីតិវិធីនានា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ខេត្តកែប៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយ នីតិវ... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលសង្កាត់

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលសង្កាត់

ខេត្តកែប៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត សហការជាមួយមន្ទីរផែនការខេត្ត បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកា... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំផែនកសាងការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលឃុំ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំផែនកសាងការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលឃុំ

ខេត្តកែប៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត សហការជាមួយមន្ទីរផែនការខេត្ត បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​... អានបន្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ

ខេត្តកែប៖ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តី ពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋប... អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំវឌ្ឍនភាពរបស់ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត

កិច្ចប្រជុំវឌ្ឍនភាពរបស់ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត

ខេត្តកែប៖ ដើម្បីតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលអាចកើតមានក្នុងការអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្ន... អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នីតិវិធី ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នីតិវិធី ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ខេត្តកែប៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត សហការជាមួយទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ប្រព័... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ចក្ខុវិស័យ គោលដៅ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ចក្ខុវិស័យ គោលដៅ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ

ខេត្តកែប៖ ព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបើក វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ចក្ខុវិស័យ គោលដៅ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ ដែលរៀបចំដោយ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអ... អានបន្ត

វគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្ដីពី ការយល់ដឹងអំពីការរៀបចំរបាយការណ៍ ប្រកបដោយ គុណភាព និងរបៀបទុកដាក់ឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

វគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្ដីពី ការយល់ដឹងអំពីការរៀបចំរបាយការណ៍ ប្រកបដោយ គុណភាព និងរបៀបទុកដាក់ឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ខេត្តកែប៖ វគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្ដីពី ការយល់ដឹងអំពីការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រកបដោយគុណភាព និងរបៀបទុកដាក់ឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម... អានបន្ត

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្តកែប © ឆ្នាំ២០១៧